Danh mục đội ngũ cán bộ viện Điện Tử Viễn Thông


Họ Và Tên Văn Phòng phone email Status
Phạm Văn Bình Phòng 409 - Nhà C9 binh.phamvan_at_hust.edu.vn giangday
Hoàng Phương Chi Phòng 408 - Nhà C9 chi.hoangphuong_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Thành Chuyên Phòng 408 - Nhà C9 chuyen.nguyenthanh_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Văn Đức Phòng 412 - Nhà C9 duc.nguyenvan1_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Xuân Dũng Phòng 405 - Nhà C9 dung.nguyenxuan_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Việt Dũng Phòng 413 - Nhà C9 dung.nguyenviet1_at_hust.edu.vn giangday
Trần Anh Vũ Phòng 413 - Nhà C9 vu.trananh_at_hust.edu.vn giangday
Phạm Phúc Ngọc Phòng 413 - Nhà C9 ngoc.phamphuc_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Thái Hà Phòng 413 - Nhà C9 ha.nguyenthai_at_hust.edu.vn giangday
Vũ Duy Hải Phòng 413 - Nhà C9 hai.vuduy_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Phan Kiên Phòng 413 - Nhà C9 kien.nguyenphan_at_hust.edu.vn giangday
Trịnh Quang Đức Phòng 413 - Nhà C9 duc.trinhquang_at_hust.edu.vn giangday
Hoàng Quang Huy Phòng 413 - Nhà C9 huy.hoangquang_at_hust.edu.vn giangday
Đinh Thị Nhung Phòng 413 - Nhà C9 nhung.dinhthi_at_hust.edu.vn giangday
Đào Việt Hùng Phòng 413 - Nhà C9 hung.daoviet_at_hust.edu.vn giangday
Dương Trọng Lượng Phòng 413 - Nhà C9 luong.duongtrong_at_hust.edu.vn giangday
Phạm Mạnh Hùng Phòng 413 - Nhà C9 hung.phammanh_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Thu Vân Phòng 413 - Nhà C9 van.nguyenthu_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Minh Đức Phòng 413 - Nhà C9 duc.nguyenminh3_at_hust.edu.vn giangday
Đào Quang Huân Phòng 413 - Nhà C9 huan.daoquang_at_hust.edu.vn default
Trương Thu Hương Phòng 412 - Nhà C9 huong.truongthu_at_hust.edu.vn giangday
Phạm Văn Tiến Phòng 412 - Nhà C9 tien.phamvan1_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Hữu Thanh Phòng 4xx - Nhà C9 thanh.nguyenhuu_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Tài Hưng Phòng 412 - Nhà C9 hung.nguyentai_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Quốc Khương Phòng 412 - Nhà C9 khuong.nguyenquoc_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Thu Nga Phòng 412 - Nhà C9 nga.nguyenthu1_at_hust.edu.vn giangday
Trần Thị Ngọc Lan Phòng 412 - Nhà C9 lan.tranthingoc_at_hust.edu.vn giangday
Trần Quang Vinh Phòng 412 - Nhà C9 vinh.tranquang1_at_hust.edu.vn giangday
Trần Ngọc Tuấn Phòng 412 - Nhà C9 tuan.tranngoc_at_hust.edu.vn giangday
Trần Hải Nam Phòng 412 - Nhà C9 nam.tranhai_at_hust.edu.vn default
Lê Văn Nam Phòng 412 - Nhà C9 nam.levan_at_hust.edu.vn default
Trần Mạnh Hoàng Phòng 409 - Nhà C9 hoang.tranmanh_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Thuý Anh Phòng 409 - Nhà C9 anh.nguyenthuy1_at_hust.edu.vn giangday
Đặng Quang Hiếu Phòng 409 - Nhà C9 hieu.dangquang_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Hữu Thanh Phòng 405 - Nhà C9 thanh.nguyenhuu_at_hust.edu.vn quanly
Nguyễn Đức Minh Phòng 405 - Nhà C9 012345678 minh.nguyenduc1_at_hust.edu.vn quanly
Nguyễn Xuân Dũng Phòng 405 - Nhà C9 dung.nguyenxuan_at_hust.edu.vn quanly
Nguyễn Ngọc Văn Phòng 408 - Nhà C9 van.nguyenngoc_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Hữu Phát Phòng 409 - Nhà C9 phat.nguyenhuu_at_hust.edu.vn giangday
Đào Lê Thu Thảo Phòng 409 - Nhà C9 thao.daolethu_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Tiến Hoà Phòng 409 - Nhà C9 hoa.nguyentien_at_hust.edu.vn giangday
Dương Tấn Nghĩa Phòng 409 - Nhà C9 nghia.duongtan_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Việt Anh Phòng 409 - Nhà C9 anh.nguyenviet_at_hust.edu.vn default
Nguyễn Hữu Trung Phòng 410 - Nhà C9 trung.nguyenhuu_at_hust.edu.vn giangday
Đỗ Trọng Tuấn Phòng 410 - Nhà C9 tuan.dotrong_at_hust.edu.vn giangday
Phạm Thành Công Phòng 411 - Nhà C9 cong.phamthanh_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Khắc Kiểm Phòng 411 - Nhà C9 kiem.nguyenkhac_at_hust.edu.vn giangday
Hà Duyên Trung Phòng 411 - Nhà C9 trung.haduyen_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Bích Huyền Phòng 411 - Nhà C9 huyen.nguyenbich_at_hust.edu.vn giangday
Phương Xuân Quang Phòng 411 - Nhà C9 quang.phuongxuan_at_hust.edu.vn giangday
Hán Trọng Thanh Phòng 411 - Nhà C9 thanh.hantrong_at_hust.edu.vn giangday
Phạm Doãn Tĩnh Phòng 406 - Nhà C9 tinh.phamdoan_at_hust.du.vn giangday
Hàn Huy Dũng Phòng 406 - Nhà C9 dung.hanhuy_at_hust.edu.vn giangday
Phạm Nguyễn Thanh Loan Phòng 406 - Nhà C9 loan.phamnguyenthanh_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Tiến Dũng Phòng 406 - Nhà C9 dzung.nguyentien_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Văn Khang Phòng 406 - Nhà C9 khang.nguyenvan1_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Thanh Bình Phòng 406 - Nhà C9 binh.nguyenthanh_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Thị Kim Thoa Phòng 406 - Nhà C9 thoa.nguyenthikim_at_hust.edu.vn giangday
Tạ Thị Kim Huệ Phòng 406 - Nhà C9 hue.tathikim_at_hust.edu.vn giangday
Hoàng Mạnh Thắng Phòng 406 - Nhà C9 thang.hoangmanh_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Hoàng Dũng Phòng 406 - Nhà C9 dung.nguyenhoang_at_hust.edu.vn giangday
Võ Lê Cường Phòng 406 - Nhà C9 vuong.vole_at_hust.edu.vn giangday
Ngô Vũ Đức Phòng 406 - Nhà C9 duc.ngovu_at_hust.edu.vn giangday
Lê Dũng Phòng 406 - Nhà C9 dung.le_at_hust.edu.vn giangday
Vũ Song Tùng Phòng 406 - Nhà C9 tung.vusong_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Quang Minh Phòng 406 - Nhà C9 minh.nguyenquang_at_hust.edu.vn default
Phùng Thị Kiều Hà Phòng 408 - Nhà C9 ha.phungthikieu_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Hoàng Hải Phòng 408 - Nhà C9 hai.nguyenhoang_at_hust.edu.vn giangday
Phan Xuân Vũ Phòng 408 - Nhà C9 vu.phanxuan_at_hust.edu.vn giangday
Vũ Văn Yêm Phòng 408 - Nhà C9 yem.vuvan_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Vũ Thắng Phòng 408 - Nhà C9 thang.nguyenvu_at_hust.edu.vn giangday
Vương Hoàng Nam Phòng 408 - Nhà C9 nam.vuonghoang_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Nam Phong Phòng 408 - Nhà C9 phong.nguyennam_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Anh Quang Phòng 408 - Nhà C9 quang.nguyenanh_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Hồng Anh Phòng 408 - Nhà C9 anh.nguyenhong_at_hust.edu.vn giangday
Nguyễn Trung Dũng Phòng 408 - Nhà C9 dung.nguyentrung1_at_hust.edu.vn giangday
Lê Thị Lan Phòng 406 - Nhà C9 lan.lethi1_at_hust.edu.vn giangday
Trần Thị Thanh Hải Phòng 406 - Nhà C9 giangday
Nguyễn Xuân Quyền quyen.nguyenxuan_at_hust.edu.vn quanly
Vũ Hải Phòng 412 - Nhà C9 hai.vu_at_hust.edu.vn giangday
Hoàng thị hồng yến HN 435432 hoangthihongyen@hust.vn default