Cơ cấu tổ chức

Viện Điện tử Viễn thông bao gồm sáu bộ môn, một trung tâm đào tạo thực hành và một trung tâm nghiên cứu. Các bộ môn thực hiện nhiệm vụ đào tạo, xây dựng nội dung môn học trong chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý các phòng thí nghiệm đào tạo.

 

 

Các trung tâm

Hai trung tâm thực hiện các hoạt động liên quan đến nghiên cứu, thực hành nhằm trang bị cho sinh viên các kĩ năng thực nghiệm, kĩ năng mềm

Trung tâm thực hành dành sinh viên thực hiện các hoạt động thực hành, thực nghiệm chuyên sâu theo chương trình đào tạo với mục tiêu cung cấp các kĩ năng thực hành cho sinh viên.

Trung tâm nghiên cứu phát triển thực hiện các hoạt động nghiên cứu phát triển, triển khai các đề tài dự án khoa học công nghệ được tài trợ bởi các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp trong và ngoài nước.